Chào mừng đến với Kế toán Huế Chiaki

Mẫu biên bản trả lại hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại: Công ty TNHH………………………………. chúng tôi gồm:

1. BÊN BÁN (BÊN A)…………………………………………….….

Địa chỉ:………………………………..……………………………….………………..

Điện thoại:…………………………………………Email:……………………………..

Mã số thuế:……………………………………..……………………………………….

Đại diện:………………………………..…………..Chức vụ:………………..………..

2. BÊN MUA (BÊN B):………………………………………..……………..

Địa chỉ:………………………………..……………………………….………………..

Điện thoại:…………………………………………Email:……………………………..

Mã số thuế:……………………………………..……………………………………….

Đại diện:………………………………..…………..Chức vụ:………………..………..

Bên B trả lại hàng đã mua và Bên A đồng ý nhận lại hàng đã bán theo hoá đơn số …….. ký hiệu …………. ngày ………………………, cụ thể các mặt hàng trả lại như sau:

STT Tên hàng hoá dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
           
  Cộng tiền hàng        
  Thuế GTGT (10%)        
  Tổng giá thanh toán        

Tổng giá thanh toán của hàng trả lại ghi bằng chữ: …………………..

Lý do trả hàng: Do hàng hoá đã giao không đúng quy cách./.

Bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng như yêu cầu.

Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng  trên.

Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện bên B
;(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu tại đây:

Mau bien ban tra lai hang